Dr Ondrej Jaško je redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka 1989. godine, gde je i magistrirao sa radom pod naslovom „Projektovanje organizacione strukture”. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Projektovanje i menadžment organizacionih promena”, odbranio je na istom fakultetu. Kao nastavnik angažovan je na predmetima diplomskih i doktorskih studija: „Osnovi organizacije”, „Projektovanje organizacije”, „Organizaciono restrukturiranje“, „Upravljanje promenama“, „Organizacija specijalnih događaja”, „Menadžment u kriznim situacijama” i dr. U toku rada na fakultetu obavljao je, između ostalih, funkcije šefa katedre, prodekana, predsednika veća za master studije. Autor je, i koautor 15 knjiga i monografija, ima preko 100 objavljenih referata na naučnim skupovima i 35 članaka u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima. Od 2006. godine obavlja funkciju redaktora naučnog časopisa „Management”. Kao izvršni rukovodilac ili član tima učestvovao je u izradi i realizaciji više od 20 istraživačko-razvojnih projekata za potrebe privrede, kao i 4 strateška projekta. U bogatoj konsultantskoj praksi vodio je projekte organizacionog dizajna u sledećim kompanijama: Hemofarm Koncern, Trayal Korporacija, Termoelektro, Petrohemija, Elektrodistribucija Beograd, PKB, u svim JP i JKP grada Beograda, i u mnogim drugim.

 


Dr Mladen Čudanov radi kao redovni profesor na Fakultetu organizacionih nauka, na Katedri za organizaciju poslovnih sistema. Gostovao je u zvanju „assistant professor” tokom jednog semestra na dvojnim programima na Jiangsu College of Information Technology i Zhuhai City Polytechnics  sa kineske i iVWA Internationale Verwaltungs-und Wirtschafts-Akademie (Goslar, Nemačka) sa nemačke strane, pod pokroviteljstvom iMOVE programa nemačkog ministarstva obrazovanja. Po nezavisnom istraživanju organizacije iSerbia proglašen za jednog od 20 najuticajnijih univerzitetskih asistenata u Srbiji. Bio je angažovan na više od 20 komercijalnih i naučnih projekata. Osnovna istraživačka interesovanja su mu IKT i projektovanje organizacije, restrukturiranje poslovnih sistema i organizaciona promena. Objavio je više od 80 članaka u naučnim časopisima i zbornicima konferencija. Radi kao urednik ili recenzent za više naučnih časopisa, od kojih su neki indeksirani na Thomson-Reuters SCI listi.

 

 


Dr Miloš Jevtić radi kao vanredni profesor na Fakultetu organizacionih nauka. Tokom poslednjih 12 godina, koliko je angažovan u nastavi, držao je nastavu na predmetima „Osnovi organizacije”,„Projektovanje organizacije” i „Organizacija specijalnih događaja” na osnovnim studijama, kao i na nekoliko predmeta na master studijama. Njegova osnovna polja interesovanja su projektovanje organizacije, upravljački sistemi kontrole i organizaciona kultura. Akreditovani je konsultant kompanije Human Synergistics za organizacionu kulturu i efektivnost. Objavio je više od 50 radova u naučnim i stručnim časopisima i na konferencijama. Tokom rada na Fakultetu organizacionih nauka bio je angažovan na više od 20 komercijalnih i naučnih projekata.

 

 

 


Dr Jovan Krivokapić je docent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, na Katedri za organizaciju poslovnih sistema. Osnovnu i srednju školu je završio u Herceg-Novom. Na Fakultetu organizacionih nauka je diplomirao 2007. godine, a 2009. stekao titulu master inženjera organizacionih nauka. Doktorirao je 2016. godine. Oblasti interesovanja su mu poslovni konsalting, restrukturiranje organizacija i organizacija specijalnih događaja, a poseduje i međunarodni sertifikat „Certified KPI Professional“. Učestvovao je u realizaciji više od 30 komercijalnih i istraživačkih projekata iz oblasti organizacionog dizajna. Kao autor ili koautor objavio je 4 udžbenika i više od 50 radova na naučnim konferencijama i u stranim i domaćim časopisima.

 

 

 


Dr Stefan Komazec radi kao docent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Doktorirao je 2021. godine, a osnovne sfere interesovanja su mu projektovanje organizacije, restrukturiranje poslovnih sistema, organizacione promene i upravljanje kvalitetom. Objavio je više od 50 članaka iz ovih oblasti u monografijama, časopisima i zbornicima konferencija. Trenutno je angažovan na realizaciji nastave na sledećim predmetima: „Osnovi organizacije“, „Inženjering kvaliteta“ i „Planiranje kvaliteta“. Bio je učesnik u realizaciji 7 projekata iz oblasti poslovnog konsaltinga. Jedan je od osnivača i koordinatora međunarodnog sportskog turnira „EuroBelgrade“, koji se održava svake godine.

 

 

 


Ivan Todorović radi kao asistent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Takođe drži obuke studentima na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Mariboru. Trenutno je na doktorskim studijama. Oblasti interesovanja su mu restrukturiranje, organizacione promene, poslovni konsalting i performanse u organizaciji. Objavio je više od 50 članaka u monografijama, časopisima i zbornicima konferencija. Učestvovao je u realizaciji 7 konsultantskih projekata. Bio je član pobedničkog tima na takmičenju HULT Global Case Challenge 2012. godine u Londonu, a 2010. je osvojio Balkan Case Challenge u Beču. Bio je i član žirija na više međunarodnih i lokalnih takmičenja u rešavanju poslovne studije slučaja.

 

 

 

 


Milan Jovanović je saradnik na Katedri za organizaciju poslovnih sistema, na Fakultetu organizacionih nauka. Trenutno je angažovan na realizaciji nastave iz predmeta Osnovi organizacije i Projektovanje organizacije, a oblasti interesovanja su mu organizaciono restrukturiranje, poslovni konsalting i optimizacija poslovnih procesa. Kao član projektnog tima učestvovao je u realizaciji nekoliko konsultantskih projekata na temu organizacionog restrukturiranja i optimizacije poslovnih procesa u privredi.